Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/include/mysql.inc.php on line 19
Årsberetning fra styre for 2015 - D/S Hestmanden Hovedside
Her er du:
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387
HovedsideNyheterÅrsberetning fra styre for 20...

Lese nyheter

Årsberetning fra styre for 2015
Publisert: 2017-05-31

Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015

 

Konklusjon:

Stiftelsen ser positivt på situasjonen med utgangspunkt i at skipet er restaurert i henhold til vedtatte og godkjente planer. Konsolideringen med Vest-Agder-Museet IKS. er gjennomført, det er gjort avtale om å overføre driftsansvaret til Vest-Agder-Museet fra 1. januar 2016.

Styret i stiftelsen ønsker i samråd med vernemyndighetene å støtte opp om det engasjementet som venneforeningen utviser med tanke på videre restaurering, vedlikehold og driften av skipet.

 

Aktivitet:

Foretakets aktivitet er å sikre dampskipet D/S Hestmanden som et levende kulturminne ved å restaurere og drive skipet etter vernemyndighetenes regler.

Våren 2015 ble skipet dokksatt for nødvendig bunnsmøring og skifte av offeranoder. I samarbeid med Forsvarsdepartementet ble skipet tauet til Bergen, Haugesund og Stavanger ifm. 50 års markering av frigjøringen etter 2. verdenskrig 8. mai, i Bergen besøkte av HKH Kronprins Håkon Magnus, næringsminister Monica Mæland med følge skipet. Ellers var det åpent skip i alle havner. Skipet lå i Kristiansand v/kilden 17. mai, åpent skip. Under Tall Ship i Kristiansand i juli lå skipet i byen med seilskute fortøyd longside begge sider, åpent skip alle festivaldager. Skipet besøkte Mandal i august ifm. Krigsseilermarkering.

Toktene og turer ble igjen en stor suksess, totalt hadde vi mer enn 14000 besøkende om bord.

 

Fortsatt drift:

Etter 2 år med tokt og mange mottagelser om bord har sentrale politikere sett verdiene i det arbeid som blir gjort. Dette har resultert i at Hestmanden har fått tildelt 15 mill. gjennom sysselsettingsmidler fra Regjeringen, øremerket fremdriftsmaskineri og hovedkjelen. Videre har Forsvarsdep., Kulturdep., Klima og Miljødep. og Nærings og Fiskeridep. hver gitt 3 mill, total 12 mill. til fortsatt istandsetting av skipet. Dette gir et unikt utgangspunkt for fortsatt restaurering. Det er en målsetting at skipet skal være klar til tokt vår/sommer 2017.

I forbindelse med konsolideringen med Vest-Agder Museet ble det etablert et eget driftstyre for Hestmanden som består av 2 representanter fra Vest-Agder museet og 2 representanter fra Hestmanden`s Venner. Stiftelsen Hestmanden vil fortsatt være eier av skipet og derigjennom påse at arbeidene om bord blir etter godkjente planer.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift foreligger.

For 2016 har vi ingen planer om tokt da det er planlagt dokking og omfattende arbeider for å få skipet seilingsklar for 2017.

 

Arbeidsmiljø/likestilling/ledelse:

Det er pr. 31.12.2015 3 deltidsansatte med tilsammen 0,4 årsverk i stiftelsen. Rapporteringsgrunnlaget vedrørende arbeidsmiljø og likestilling er for lite til at styre kan uttale seg om disse forholdene.

Svein Torkelsen har fungert som daglig leder/styrets sekretær fra 01.01. 2015 til 31.12.2015.

Bård Rasmussen har fungert som fartøyansvarlig/kaptein fra 01.01. 2015 til 31.12.2015.

Stiftelsens postadresse er: Stiftelsen Hestmanden, Postboks 1716, Lund, 4698 Kristiansand.

Endring i sentrale stillinger
Ingen endringer i sentrale stillinger i 2015. For 2016 er stilling som Daglig leder/styresekretær redusert til 10 %. Stilling som Fartøyansvarlig er overført til Vest-Agder Museet.

Styret:
Nytt styre ble valgt på Representantskapsmøte for Stiftelsen Hestmanden 10. juni 2015. Valgkomiteen besto av: Johan Petter Hermansen (leder), Anne Lise Hornang, Odd Nordahl-Hansen.

Styret har for inneværende år bestått av:

Kjell Abildsnes, styreleder fra 01.01. - 31.12. 2015. (Oppnevnt av representantskapet.)

Bård Rasmussen, styremedlem. 01.01. - 31.12. 2015. Nestleder fra 01.06. (Oppnevnt av valgkomiteen.)

Hans Alexander Nesse, 01.01. – 31.12. 2015 (Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklubb.)

Atle Drøsdal, styremedlem. 01.01. – 31.12. 2015. (Oppnevnt av Kristiansand bystyre.)

Steinar Bergstøl Andersen, styremedlem 01.01. - 31.12. 2015. (oppnevnt av Vest-Agder fylke,)

 

Revisor:

Kristiansand revisjonsdistrikt IKS

 

Styrets sekretær:

Svein Torkelsen 01.01. - 31.12. 2015.

 

Ytre miljø:

Foretakets virksomhet medfører ikke miljøforurensinger

 

Økonomi:

Regnskapet viser et resultat på kr 496.955,-.

Stiftelseskapitalen er på kr. 205.000,-.

I forbindelse med oppgradering av Donkeykjelen i 2014 ble det i 2015 tilbakebetalt kr. 1.200.000,- av opprinnelig lån kr. 5.000.000,- fra Vest-Agder Fylke. Resterende lån er kr. 2.800.000,-.

 

Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme stilling og resultat som ikke fremgår av regnskap og balansen med noter.

Regnskapet gir derved et rettvisende bilde av selskapets inntjening, likviditet og finansielle stilling.

 

Styrets virksomhet:

Hovedoppgaven for styret i inneværende år har vært å skape klarhet og forutsigbarhet i forhold til økonomi, drift, vedlikehold og å fortsette restaurerings-arbeide av Hestmanden. Til hjelp har styret benyttet seg av Hestmandens venneforening som sammen med ledelse og fartøyansvarlig har utført en rekke vedlikeholdsoppgaver, kartleggings- og utredningsarbeid. Flere restaureringsprosjekter er satt i gang, noen er fullført.

Styret vil etter konsolidering med Vest-Agder Museet fortsette arbeide for å etablert gode og forutsigbare rammer for formidling og vedlikehold av skipet.

Internkontrollen i forhold til årsregnskapet mener vi er god og i samsvar med det som forventes av en privat stiftelse. Det er avholdt 7 styremøter i perioden: 04.03., 22.04., 03.06., 19.08., 09.10., 22.10. og 10.12.  42 styresaker ble behandlet.

 

Medlemskap:

Stiftelsen Hestmanden er medlem i Norsk Fartøyvernforening.

 

Samarbeidspartnere for Stiftelsen Hestmanden
Stiftelsen Hestmanden har et godt samarbeid med Riksantikvaren ifm. Restaurerings-arbeidene om bord. Stiftelsen har samarbeidet via Vest-Agder Museet med Kulturdepartementet ifm. konsolidering med Vest-Agder Museet.

Samarbeide og oppfølging fra Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune er godt.
Stiftelsen Hestmanden har hatt flere møter med leder i Vest-Agder Museum gjennom året, leder er innkalt til alle styremøtene i stiftelsen, konsolidering mellom partene trådte i kraft fra 2016.

 

Organisasjoner som Stiftelsen Hestmanden samarbeider med:

Vest-Agder Museet, Norsk Veteranskibsklubb i Oslo, Norsk Fartøyvernforening, Kristiansand Sjømandsforening, Forbundet Kysten via Bragdøya kystlag, Skoleskipet SJØKURS.
D/S Hestmanden`s venner, Visit Sørlandet.

 

Kontakt med samarbeidende organisasjoner:

Svein Mosby og Edvin Fossum fra Hestmanden`s venner, var delegater på årsmøte i Norsk Fartøyvernforening i nov. 2015.

Christiansand Sjømandsforening er en stadig kilde til rekrutering av medlemmer til venneforeningen.

D/S Hestmandens venner og Stiftelsen Hestmanden har et nært samarbeid, venneforeningens medlemmer har hatt daglig virke om bord for ettersyn, restaurerings-arbeid, vedlikehold og utbedringer.

 

Informasjonsvirksomheten:

Under skipets tokt til Bergen, Haugesund og Stavanger i mai, og tur til Mandal i august 2015, hadde vi med utstilling som viser restaurerings-arbeide på Bredalsholmen, utstillingen Fern Sunde og Krigsseiler utstilling om bord, som var svært godt besøkt. Total var det registrert over 13000 besøkende om bord på disse toktene.

 

Stiftelsen har egen webside med info. og nyheter. Venneforeningen drifter egen facebook-side. I løpet av året har det vært div. besøk av grupper og enkelte som har fått omvisning om bord, og det er holdt foredrag, filmfremvisninger, boklansering av Jon Michelet`s 4. bok om krigsseilere, og private sammenkomster.

 

 

Kristiansand 05.april 2016

 

_______Sign.______________                _________Sign.____________           _________Sign.____________

 Kjell Abildsnes, styreleder             Bård Rasmussen, nestleder                  Atle Drøsdal, styremedlem

 

_________Sign.____________                __________Sign.___________            __________Sign.___________            Hans A. Nesse, styremedlem            Steinar B. Andersen, styremedl.          Svein Torkelsen, sekretærFartøyets posisjon
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Film
Filmen presenterer kort Hestmanden-prosjektet fra en historisk synsvinkel og med bilder fra restaureringsarbeidene.

 
Se film fra støping av ny ventil. Ventilen støpes i bronse ved Vennesla Metallstøperi

Fakta
Spesifikasjoner og fakta om HESTMANDEN