Lese nyheter

Årsberetning fra styre for 2013
Publisert: 2017-05-31

Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2013

 

Konklusjon:

Stiftelsen ser positivt på situasjonen med utgangspunkt i at skipet er restaurert i henhold til vedtatte og godkjente planer, og er optimistisk når det gjelder konsolideringen med Vest-Agder-Museet IKS. For 2014 har vi planer om å utvide publikumstilbudet og å invitere skoleklasser om bord. Det arbeides også med en plan for å få skipet tauet til Oslo ifm. 200års jubileet.
Styret i stiftelsen ønsker i samråd med vernemyndighetene å støtte opp om det engasjementet som venneforeningen utviser med tanke på videre restaurering, vedlikehold og driften av skipet.

 

Aktivitet:

Foretakets aktivitet er å sikre dampskipet D/S Hestmanden som et levende kulturminne ved å restaurere og drive skipet etter vernemyndighetenes regler.

 

Fortsatt drift:

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift foreligger.

 

Endring i sentrale stillinger
Daglig leder og fartøyansvarlig avsluttet sitt arbeidsforhold 31.08.2013. Ny styresekretær ansatt i 20% stilling og ny sikkerhetsansvarlig/fartøyansvarlig ansatt i 20% stilling 1.sept. 2013.

Arbeidsmiljø/likestilling/ledelse:

Det er pr. 31.12.2013 2 ansatte i stiftelsen. Rapporteringsgrunnlaget vedrørende arbeidsmiljø og likestilling er for lite til at styre kan uttale seg om disse forholdene.

Pål Hals har fungert som daglig leder i perioden fra 01.01. til 31.08.2013. Svein Torkelsen har fungert som styrets sekretær fra 01.09 2013.

Bernt Utne fungerte som fartøyansvarlig/kaptein i perioden 01.01. – 31.08 2013. Bård Rasmussen har fungert som fartøyansvarlig/kaptein fra 01.09. 2013.

I forbindelse med sommeråpent skip ansatte stiftelsen tre ungdommer i tidsbegrensede stillinger.

Ny postadresse etablert: Stiftelsen Hestmanden, Postboks 1716, Lund, 4698 Kristiansand

Nytt styre og ny styreleder valgt på Representantskapsmøte for Stiftelsen Hestmanden 5.juni 2013. Valgkomiteen besto av: Johan Petter Hermansen (leder), Anne Lise Hornang, Odd Nordahl-Hansen.

 

Styret har for inneværende år bestått av:

Rolf-Hugo Williamsen, styreleder 01.01.2013 – 05.06.2013. (Oppnevnt av representantskapet.)

Kjell Abildsnes, styreleder fra 06.06.2013. (Oppnevnt av representantskapet.)

Anita Andreassen, nestleder. 2013. (Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklubb.)

Alf Haaland, styremedlem 01.01. – 05.06.2013. (Oppnevnt av Det Norske Veritas)

Rolf-Hugo Williamsen, styremedlem fra 06.06. 2013. (Oppnevnt av Vest-Agder fylkesting.)

Bård Rasmussen, styremedlem. 2013. (Oppnevnt av valgkomiteen.)

Atle Drøsdal, styremedlem. 2013. (Oppnevnt av Kristiansand bystyre.)

 

Revisor:

Kristiansand revisjonsdistrikt IKS

 

Sekretær:

Pål Hals 01.01. – 31.08. 2013. Svein Torkelsen fra 01.09.2013.

 

Ytre miljø:

Foretakets virksomhet medfører ikke miljøforurensinger

 

Økonomi:

Regnskapet viser et negativt resultat på kr. 158 938 ,-.

Stiftelseskapitalen er på kr. 205.000,-.

Tilbakebetaling av lån (kr.4.000.000,.) til Vest-Agder fylkeskommune ble tilbakebetalt i desember 2013. Pr. 31.12.13 gjenstår lån til Vest-Agder fylkeskommune på kr 5 mill. som er resterende tilskudd fra Riksantikvaren som kommer til utbetaling i 2014.

 

Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Arkivet ble terminert 31.12.2012. Dette medførte en kompensasjon til Stiftelsen Arkivet på kr. 750.000,- som ble fordelt likelydende med kr. 250.000,- på Vest-Agder fylkeskommune, Stiftelsen Hestmanden og Stiftelsen Arkivet.

Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme stilling og resultat som ikke fremgår av regnskap og balansen med noter.

Regnskapet gir derved et rettvisende bilde av selskapets inntjening, likviditet og finansielle stilling.

 

Styrets virksomhet:

Hovedoppgaven for styret i inneværende år har vært å skape klarhet og forutsigbarhet i forhold til økonomi, drift, vedlikehold og å fortsette restaureringsarbeidet av Hestmanden. Til hjelp har styret benyttet seg av Hestmandens venneforening som sammen med ledelse og fartøyansvarlig har utført en rekke vedlikeholdsoppgaver, kartleggings- og utredningsarbeid. Flere restaureringsprosjekter er satt i gang, noen er fullført.

Det arbeides for tiden med konsolidering med Vest-Agder-Museet IKS på plass i 2015. Styret vil også arbeide for å få etablert gode og forutsigbare rammer for formidling og vedlikehold av skipet.

 

Internkontrollen i forhold til årsregnskapet mener vi er god og i samsvar med det som forventes av en offentlig stiftelse.

 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden: 16.01. – 14.02. – 14.03. – 17.04. – 15.05. – 20.06. – 21.08. – 18.09. – 07.11. – 11.12.  91 saker ble behandlet.

 

Medlemskap:

Stiftelsen Hestmanden er medlem i Norsk Fartøyvernforening.

Styreleder og styresekretær var delegater på årsmøte i Norsk fartøyvernforening i nov. 2013.

 

Samarbeidspartnere for Stiftelsen Hestmanden (SH)
SH har et godt samarbeid med Riksantikvaren ifm. restaurerings arbeide om bord. Stiftelsen samarbeider også med Kulturdepartementet ifm. konsolidering med Vest-Agder Museet.

Samarbeide og oppfølging fra Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune er godt.
SH har hatt flere møter med leder og styreleder i Vest-Agder museum gjennom året ifm. konsolidering mellom partene, som forventes å tre i kraft fra 2015.

 

Organisasjoner som Stiftelsen HM samarbeider med:

Norsk Veteranskibsklubb i Oslo, Norsk Fartøyvernforening, Kristiansand Sjømandsforening,

Forbundet Kysten via Bragdøya kystlag, Kystlaget Viken, Skoleskipet SJØKURS.
D/S Hestmanden`s venner. Visit Sørlandet.

 

Kontakt med samarbeidende organisasjoner:

Norsk Veteranskibsklubb står fortsatt som eier av Hestmanden i skipsregisteret, det arbeides med å overføre eierskapet til Stiftelsen Hestmanden.
I august 2013 hadde vi besøk av DS Børøysund i Kristiansand, et fint møte mellom to steamere med venner.

Styreformann og styresekretær var delegater på årsmøte i Norsk Fartøyvernforening i Sandefjord i okt.2013.

Kristiansand Sjømandsforening er en stadig kilde til rekrutering av medlemmer til venneforeningen.

Ved Skoleskipet Sjøkurs`s tur til Nordnorge 2013 ifm. NRKs sommeråpent-program fikk vi hentet ned et originalt anker etter Hestmanden som var forlatt etter skade, ankeret er restaurert og skal plasseres på dertil tilhørende plass om bord.
D/S Hestmandens venner og SH har nærmest daglig kontakt, venneforeningens medlemmer har hatt daglig virke om bord for ettersyn, restaurerings arbeid, vedlikehold og utbedringer.

 

Informasjonsvirksomheten:

Skipet har vært åpent for publikum i sommer med salg av inngangsbilletter. Deler av utstilling som viser restaurerings arbeide på Bredalsholmen tatt om bord på hoveddekk bb. side akter.

15.juni åpnet vi utstillingen ”Fern Sunde, krigsseiler” produsert av Svein Jakob Såghus og Vest-Agder Museum, arrangementet starter med et times foredrag av Eilert Munch Lund fra Sjøfartsfilm om kvinner til sjøs, relatert til utstillingen.

21.august ble det holdt seminar om bord om Hestmandens betydning som krigsminnesmerke i dag og for fremtidig plassering i kystkulturbilde.

Stiftelsen har egen webside med info. og nyheter. Venneforeningen drifter egen facebookside. Venneforeningen har også hatt åpent skip under vinteropplag i Marvika, med godt besøk, med salg av kaffe og vafler.

Alle aktivitetene var annonsert i pressen, åpent skip i Visit Sørlandet hvor vi er medlem.

 

Kristiansand 23.april 2014

 

 

________Sign.___________           _________Sign.____________           _________Sign.___________

 Kjell Abildsnes, styreleder           Anita Andreassen, nestleder                           Atle Drøsdak, styremedlem

 

________Sign.____________         __________Sign.___________            _________Sign.___________
Bård Rasmussen, styremedlem       Olav Hauge, varamedlem                   Svein Torkelsen, styresekretærFartøyets posisjon
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Film
Filmen presenterer kort Hestmanden-prosjektet fra en historisk synsvinkel og med bilder fra restaureringsarbeidene.

 
Se film fra støping av ny ventil. Ventilen støpes i bronse ved Vennesla Metallstøperi

Fakta
Spesifikasjoner og fakta om HESTMANDEN